20/08 Này bà, bà có lòng mạnh tin

20/08 Này bà, bà có lòng mạnh tin

Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Is 56, 1. 6-7

"Ta sẽ dẫn con cái Ta lên núi thánh".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Thiên Chúa phán: "Hãy…

19/08 Đừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta

19/08 Đừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta

Thứ Bảy Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Gs 24, 14-29

"Hôm nay các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn".

Trích sách ông Giosuê.

Trong những ngày…