17/06 Thầy bảo các con: đừng thề chi cả

17/06 Thầy bảo các con: đừng thề chi cả

Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 5, 14-21

"Đấng không hề biết tội lỗi, Thiên Chúa đã làm thành tội vì chúng ta".

Trích thư thứ hai…

13/06 Các con là sự sáng thế gian

13/06 Các con là sự sáng thế gian

Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 1, 18-22

"Đức Giêsu không phải vừa 'Có' lại vừa 'Không', nhưng nơi Người chỉ 'Có' mà thôi".

Trích thư thứ…

12/06 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

12/06 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 1, 1-7

"Thiên Chúa an ủi chúng tôi để chính chúng tôi có thể an ủi những ai lâm cảnh gian…

10/06 Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết

10/06 Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết

Thứ Bảy Tuần IX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Tb 12, 1. 5-15. 20

"Tôi phải trở về cùng Đấng đã sai tôi; còn các người hãy chúc tụng Thiên Chúa".

Trích…