05/02 Các con là sự Sáng thế gian

05/02 Các con là sự Sáng thế gian

Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Is 58, 7-10

"Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Này đây Chúa phán: "Hãy chia…

04/02 Họ như đàn chiên không người chăn

04/02 Họ như đàn chiên không người chăn

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 13, 15-17, 20-21

"Nguyện Thiên Chúa bình an, Người đã đem ra khỏi cõi chết Đấng nhờ máu giao ước, làm cho…

02/02 Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ

02/02 Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ

Thứ Năm Mùa Thường Niên Năm lẻ

Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Trong Đền Thánh

BÀI ĐỌC I: Ml 3, 1-4

"Đấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, đến trong đền thánh Người".

Trích…