09/06 Mầu nhiệm Thiên Chúa

09/06/2017 - THỨ SÁU TUẦN 9 TN

Th. Ép-rem, phó tế, tiến sĩ HT

Mc 12,35-37

MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA

“Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì do đâu Đấng Ki-tô lại…

08/06 Cuối cùng chỉ còn tình yêu

08/06/2017 - THỨ NĂM TUẦN 9 TN

Mc 12,28b-34

CUỐI CÙNG CHỈ CÒN TÌNH YÊU

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình,…

07/06 Cõi phúc thật

07/06/2017 - THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN

Mc 12,18-27

CÕI PHÚC THẬT

“Khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên…

06/06 Của ai đây?

06/06/2017 - THỨ BA TUẦN 9 TN

Th. Nô-be-tô, giám mục

Mc 12,13-17

“CỦA AI ĐÂY?”

“Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xê-da.” Đức Giê-su bảo họ: “Của…

05/06 Sống đúng thân phận

05/06/2017 - THỨ HAI TUẦN 9 TN

Th. Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo

Mc 12,1-12

SỐNG ĐÚNG THÂN PHẬN

“Ông sẽ tiêu diệt tá điền rồi giao vườn nho cho người khác.” (Mc 12,9)…

04/06 Cuộc sáng tạo mới

04/06/2017 - CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – A

Ga 20,19-23

CUỘC SÁNG TẠO MỚI

Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy lãnh lấy Chúa Thánh Thần.” (Ga 20,22)…

03/06 Phần bạn, hãy theo Chúa

03/06/2017 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS

Th. Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn tử đạo

Ga 21,20-25

PHẦN BẠN, HÃY THEO CHÚA

“Giả như Thầy muốn anh ấy ở lại cho tới khi…

02/06 Ba lần khẳng định tình yêu

02/06/2017 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS

Th. Mác-xen-li-nô và Phê-rô, tử đạo

Ga 21,15-19

BA LẦN KHẲNG ĐỊNH TÌNH YÊU

Đức Giê-su hỏi ông Si-mon Phê-rô lần thứ ba: “Này anh Si-mon,…

01/06 Hiệp nhất trong Chúa

01/06/2017 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS

Th. Giút-ti-nô, tử đạo

Ga 17,20-26

HIỆP NHẤT TRONG CHÚA

“Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một;…

31/05 Sứ mạng thăm viếng

31/05/2017 - THỨ TƯ TUẦN 7 PS

Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét

Lc 1,39-56

SỨ MẠNG THĂM VIẾNG

“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã…