17/06 Sống thật

17/06/2017 - THỨ BẢY TUẦN 10 TN

Mt 5,33-37

SỐNG THẬT

“ ‘Có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’.” (Mt 5,37)

Suy niệm: Sách chữ Nho có câu: “Nhân chi sơ,…

16/06 Tránh tội từ trong ý muốn

16/06/2017 - THỨ SÁU TUẦN 10 TN

Mt 5,27-32

TRÁNH TỘI TỪ TRONG Ý MUỐN

“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã…

15/06 Công chính hơn

15/06/2017 - THỨ NĂM TUẦN 10 TN

Mt 5,20-26

CÔNG CHÍNH HƠN

“Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ…

14/06 Việc nhỏ, giá trị không nhỏ

14/06/2017 - THỨ TƯ TUẦN 10 TN

Mt 5,17-19

VIỆC NHỎ, GIÁ TRỊ KHÔNG NHỎ

“Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm…

13/06 Điều ước của Chúa

13/06/2017 - THỨ BA TUẦN 10 TN

Th. An-tôn Pa-đô-va, linh mục, tiến sĩ HT

Mt 5,13-16

ĐIỀU ƯỚC CỦA CHÚA

“Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho…

12/06 Nghèo là mối phúc

12/06/2017 - THỨ HAI TUẦN 10 TN

Mt 5,1-12

NGHÈO LÀ MỐI PHÚC

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”(Mt 5,3)

Suy niệm: Con người trần thế…

11/06 Tôi tin Thiên Chúa Ba Ngôi

11/06/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 10 TN – A

CHÚA BA NGÔI

Ga 3,16-18

TÔI TIN THIÊN CHÚA BA NGÔI

“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin…

10/06 Với tất cả tấm lòng thành

10/06/2017 - THỨ BẢY TUẦN 9 TN

Mc 12,38-44

VỚI TẤT CẢ TẤM LÒNG THÀNH

Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em, bà goá này đã bỏ…

09/06 Mầu nhiệm Thiên Chúa

09/06/2017 - THỨ SÁU TUẦN 9 TN

Th. Ép-rem, phó tế, tiến sĩ HT

Mc 12,35-37

MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA

“Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì do đâu Đấng Ki-tô lại…

08/06 Cuối cùng chỉ còn tình yêu

08/06/2017 - THỨ NĂM TUẦN 9 TN

Mc 12,28b-34

CUỐI CÙNG CHỈ CÒN TÌNH YÊU

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình,…