07/06 Cõi phúc thật

07/06/2017 - THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN

Mc 12,18-27

CÕI PHÚC THẬT

“Khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên…

06/06 Của ai đây?

06/06/2017 - THỨ BA TUẦN 9 TN

Th. Nô-be-tô, giám mục

Mc 12,13-17

“CỦA AI ĐÂY?”

“Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xê-da.” Đức Giê-su bảo họ: “Của…

05/06 Sống đúng thân phận

05/06/2017 - THỨ HAI TUẦN 9 TN

Th. Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo

Mc 12,1-12

SỐNG ĐÚNG THÂN PHẬN

“Ông sẽ tiêu diệt tá điền rồi giao vườn nho cho người khác.” (Mc 12,9)…

04/06 Cuộc sáng tạo mới

04/06/2017 - CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – A

Ga 20,19-23

CUỘC SÁNG TẠO MỚI

Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy lãnh lấy Chúa Thánh Thần.” (Ga 20,22)…

03/06 Phần bạn, hãy theo Chúa

03/06/2017 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS

Th. Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn tử đạo

Ga 21,20-25

PHẦN BẠN, HÃY THEO CHÚA

“Giả như Thầy muốn anh ấy ở lại cho tới khi…

02/06 Ba lần khẳng định tình yêu

02/06/2017 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS

Th. Mác-xen-li-nô và Phê-rô, tử đạo

Ga 21,15-19

BA LẦN KHẲNG ĐỊNH TÌNH YÊU

Đức Giê-su hỏi ông Si-mon Phê-rô lần thứ ba: “Này anh Si-mon,…

01/06 Hiệp nhất trong Chúa

01/06/2017 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 7 PS

Th. Giút-ti-nô, tử đạo

Ga 17,20-26

HIỆP NHẤT TRONG CHÚA

“Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một;…

31/05 Sứ mạng thăm viếng

31/05/2017 - THỨ TƯ TUẦN 7 PS

Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét

Lc 1,39-56

SỨ MẠNG THĂM VIẾNG

“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã…

30/05 Biết Chúa bằng cả con tim

30/05/2017
THỨ BA TUẦN 7 PS
Ga 17,1-11a

BIẾT CHÚA BẰNG CẢ CON TIM
“Sự sống đời đời là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha sai đến, là Giê-su…

29/05 Đau khổ và vinh quang

29/05/2017 - THỨ HAI TUẦN 7 PS

Ga 16,29-33

ĐAU KHỔ VÀ VINH QUANG

“Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33)…