26/02 Lo lắng

26/02/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 8 TN – A

Mt 6,24-34

LO LẮNG

“Tiên vàn, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ…

25/02 Nhận lấy tình thương

25/02/2017 - THỨ BẢY TUẦN 7 TN

Mc 10,13-16

NHẬN LẤY TÌNH THƯƠNG

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mc…

24/02 Hôn nhân Bí Tích

24/02/2017 - THỨ SÁU TUẦN 7 TN

Mc 10,1-12

HÔN NHÂN BÍ TÍCH

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mc 10,9)

Suy niệm: Hôn nhân Công giáo…

23/02 Khốn cho kẻ làm gương xấu

23/02/2017 - THỨ NĂM TUẦN 7 TN

Th. Pô-li-cáp, giám mục, tử đạo

Mc 9,41-50

KHỐN CHO KẺ LÀM GƯƠNG XẤU

“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải…

22/02 Xây trên Niềm tin

22/02/2017 - THỨ TƯ TUẦN 7 TN

Lập Tông Tòa Thánh Phê-rô

Mt 16,13-19

XÂY TRÊN NIỀM TIN

Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông:…

21/02 Muốn làm lớn hãy phục vụ

21/02/2017 - THỨ BA TUẦN 7 TN

Th. Phê-rô Đa-mi-a-nô, giám mục, tiến sĩ HT

Mc 9,30-37

MUỐN LÀM LỚN, HÃY PHỤC VỤ

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết,…

20/02 Xin ban thêm Lòng Tin

20/02/2017 - THỨ HAI TUẦN 7 TN

Mc 9,14-29

XIN BAN THÊM LÒNG TIN

Chúa Giê-su nói với cha đứa bé: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể, đối với…

19/02 Luật bao dung của Chúa

19/02/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 7 TN – A

Mt 5,38-48

LUẬT BAO DUNG CỦA CHÚA

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy…

18/02 Ở lại với Chúa

18/02/2017 - THỨ BẢY TUẦN 6 TN

Mc 9,2-13

Ở LẠI VỚI CHÚA

Ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái…

17/02 Mất để được, thua để thắng

17/02/2017 - THỨ SÁU TUẦN 6 TN

Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ

Mc 8,34-9,1

MẤT ĐỂ ĐƯỢC, THUA ĐỂ THẮNG

Đức Giê-su nói: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất;…