28/05 Sứ mạng người môn đệ Chúa

28/05/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 7 PS – A

CHÚA THĂNG THIÊN

Mt 28,16-20

SỨ MẠNG NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép…

27/05 Tin và yêu mến Chúa

27/05/2017 - THỨ BẢY TUẦN 6 PS

Ga 16,23b-28

TIN VÀ YÊU MẾN CHÚA

“Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà…

26/05 Trung thành mọi hoàn cảnh

26/05/2017 - THỨ SÁU TUẦN 6 PS

Th. Phi-líp-phê Nê-ri, linh mục

Ga 16,20-23a

TRUNG THÀNH MỌI HOÀN CẢNH

“Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh…

25/05 Bảo chứng của niềm vui

25/04/2017 - THỨ NĂM TUẦN 6 PS

Thánh Bê-đa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ HT

Ga 16,16-20

BẢO CHỨNG CỦA NIỀM VUI

“Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi…

24/05 Công trình của Ba Ngôi

24/05/2017 - THỨ TƯ TUẦN 6 PS

Ga 16,12-15

CÔNG TRÌNH CỦA BA NGÔI

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật vẹn toàn. Người sẽ không tự…

23/05 Sự bảo trợ của Thánh Thần

23/05/2017 - THỨ BA TUẦN 6 PS

Ga 16,5-11

SỰ BẢO TRỢ CỦA THÁNH THẦN

“Thầy sẽ sai Đấng Bảo trợ đến với anh em.” (Ga 16,7)

Suy niệm: Đành rằng trong cuộc sống,…

22/05 Điều kiện người làm chứng

22/05/2017 - THỨ HAI TUẦN 6 PS

Ga 15,26-16,4a

ĐIỀU KIỆN NGƯỜI LÀM CHỨNG

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở…

21/05 Đấng bảo trợ ẩn mình

21/05/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – A

Ga 14,15-21

ĐẤNG BẢO TRỢ ẨN MÌNH

“Thầy sẽ xin Cha và Thầy sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác để ở với…

20/05 Thuộc về Đức Ki –Tô

20/05/2017 - THỨ BẢY TUẦN 5 PS

Th. Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, linh mục

Ga 15,18-21

THUỘC VỀ ĐỨC KI-TÔ

“Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn anh em, đã tách…

19/05 Chứng tá của tình thương

19/05/2017 - THỨ SÁU TUẦN 5 PS

Ga 15,12-17

CHỨNG TÁ CỦA TÌNH THƯƠNG

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12)

Suy niệm: Ki-tô giáo là…