Tang lễ cha Jean Maïs đã cử hành trọng thể tại nguyện đường Hội Thừa sai Paris (MEP) vào chiều ngày 22/11/2017. Linh mục Vincent Sénéchal, Bể trên Tổng quyền, chủ lễ, linh mục Gilbert…