Trong ba ngày, từ 9 đến 13.10, 2017, Tuyên Úy Đoàn VN tại Pháp, chọn họp hàng năm lần thứ 40, ở Troyes trong trung tâm hội họp, đào tạo của địa phận. Là maison…