Trang Thơ Dân Chúa

Trung tín

Trung tín 

Mt 25, 14-30

“Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

Có người kia sắp đi xa
Gọi các đầy tớ và giao gia tài 
Người thì năm nén trong tay
Kẻ thì hai nén từ tay chủ nhà 
Có người một nén gọi là 
Khả năng nếu giỏi tiền là bấy nhiêu 
Người cầm năm nén cao siêu 
Đem đi buôn bán lời sinh thêm nhiều 
Người cầm hai nén cũng siêu 
Được thêm hai nén nhiều hơn hai lần 
Người nhận một nén chẳng cần 
Đem chôn nén bạc không cần bán buôn 
Một hôm ông chủ hỏi luôn 
Cả ba đầy tớ bán buôn lỗ lời 
Người nhận năm nén trả lời 
Thưa ông năm nén gấp đôi vốn rồi 
Chủ khen đầy tớ hết lời 
Tín trung việc nhỏ ta thời thưởng cho
Người nhận hai nén chẳng lo
Thưa ông tôi cũng làm cho sinh lời 
Đây thêm hai nén tiền lời 
Vị chi là bốn vốn hai hai lời 
Chủ khen đầy tớ hết lời 
Hứa ban phần thưởng cho người tín trung
Người nhận một nén ung dung
Trả ông nén bạc ông từng đã giao
Biết ông gặt chỗ không gieo
Thu nơi không phát khéo khôn hơn người 
Hỡi người đầy tớ biếng lười 
Sao không đem bạc cho người đổi ra 
Để khi ta tính sổ ra
Ta thu cả vốn lẫn lời mà thôi 
Hãy đem nén bạc không lời 
Trao cho người đã có mười nén kia

Minh Nguyen

Khách truy cập

Hôm nay:1051
Hôm qua:17600
Tuần này:76453
Tháng này100562
Số Lượt Truy Cập:25334850
Số khách đang Online 802