Trang Thơ Dân Chúa

Theo Thầy

Theo Thầy 
Lc 9, 57 - 63

Lời Chúa luôn nhắc nhở ta
Con đường theo Chúa chính là hy sinh
Quên thân từ bỏ chính mình 
Vai vác Thập Giá chứng minh Nước Trời 
Khi nghe tiếng Chúa gọi mời 
Xin cho con biết vâng lời bước theo
Không vì danh lợi con theo
Không quay đầu lại khi con theo Ngài 
Không xin chôn cất cha già 
Không xin từ giã người thân trong nhà 
Lánh xa cuộc sống xa hoa
Sống đời nghèo khó và đi theo Ngài

Minh Nguyễn