Trang Thơ Dân Chúa

Hai Tiếng Xin Vâng

 
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bầu trời
7/10/2019
Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Con đến để làm theo ý Cha
Con đường giáng thế đêm sương sa
Con đường vâng phục trên thập giá
Xin khỏi chén này chỉ ý Cha.

Khi Mẹ cất lên tiếng Xin Vâng
Mẹ buộc đời mình trong gian truân
Hang đá lạnh căm sinh Con trẻ
Dưới chân thập giá vẫn phục vâng.

Thưa với Sứ Thần tiếng Xin Vâng
Mẹ đã hy sinh thật âm thầm
Tiếng Vâng nhờ tiếng Không nhỏ bé
Không với ý riêng để thành công.

Chương trình Chúa chọn để cho con
Đẹp nhất trần gian có chi hơn
Con không cộng tác sao có thể
Học Vâng với Mẹ sẽ đẹp tròn.

Truyền tin vui tươi, hay lệ rơi
Dưới chân thập giá chiều buông rơi
Hai tiếng Xin Vâng xưa vọng lại
Dạy con từng phút sống trên đời.

Noi gương Đức Mẹ học nói “Vâng”
Bỏ ý riêng đi dẫu nát lòng
Cộng tác chương trình do Chúa chọn
Mẹ ơi xin giúp con vâng Lời.

Tháng Mười của lễ con kính dâng
Phó thác quan phòng xin đỡ nâng
Tay con lần chuỗi, lòng suy ngẫm
Đời con xin tập Hai Tiếng Vâng.

Kim Hải Phạm Thị