Xuân Quê HươngXuân tha hương, nhấp giọt tiên-tửu sầu, nhớ vòm trời đất nước !
Tết xứ người, hớp ngụm cà-phê đắng, thương mảnh đất quê nhà !


Hơn 3 triệu người Việt tha hương hẳn đều…