Dấu chỉ phép lạ Cana

waterPhúc âm Thánh Gioan thut li Chúa Giêsu làm phép lđu tiên khi ngài ra rao ging nưc Thiên Chúa ba tic đám cưi Cana vùng Galile min Bc nưc Do Thái.

Gia tic cưi vui mng Chúa Giêsu xut hin và ra tay làm phép lcho nưc hóa thành rưu ngon.

Văn hào Dostojewski có suy tư vphép lChúa Giêsu thc hin Cana:“ Không phi sđau kh, nhưng svui mng Chúa Giêsu đã tìm đến, và ngài thc hin phép lđgiúp tic cưi có nim vui. Ngưi nào yêu mến con ngưi, ngưi đó yêu mến svui mng ca h.“

Vi Chúa Giêsu tic cưi là hình nh nim vui cùng hnh phúc vĩnh cu. Chính vì thế, phép lđu tiên Chúa Giêsu làm là biến nưc lã thành rưu ngon, đng đgiúp cho nim vui mng ngày tic cưi giữa lúc hết rượu được tiếp tc chành trong không khí vui mng hnh phúc.

Nhưng du vy phép lbiến nưc thành rưu ca Chúa Giêsu còn cht cha sgì to ln hơn. Nó mang truyn đi sđip đo giáo đc tin qua nhng hình nh du ch.

1. Ngày thứ ba

Phúc âm Thánh Gioan viết xác đnh thi đim din ra tic cưi: „ Ngày thba, có tic cưi ti Ca-na min Ga-li-lê. Trong tic cưi có thân mu Đc Giê-su.2 Đc Giê-su và các môn đng đưc mi tham d.“ (Ga 2. 1-2).

Phúc âm không nói thi đim trưc ngày thba, là ngày gì. Nhưng vi Thánh sGioan đó là hình nh du chvđi sng con ngưi Chúa Giêsu. Và du chthi gian đó như chìa khóa giúp hiu ý nghĩa n cha nơi phép lChúa Giêsu.

Trong Kinh Thánh Cu ưc, ngày thba là ngày Thiên Chúa mc khi: 16 Đến ngày thba, ngay tng, có sm chp, mây mù dày đc trên núi, và có tiếng tù và thi rt mnh. Toàn dân trong tri đu run s.17 Ông Mô-sê đưa dân ra khi tri đnghênh đón Thiên Chúa; hđng dưi chân núi.18 Ci Xi-nai nghi ngút khói, vì ĐC CHÚA ngtrong đám la mà xung; khói bc lên như khói lò la và cnúi rung chuyn mnh.( Xh 16-18).

Thiên Chúa xut hin cho dân trên núi Sinai mun nói lên tín hiu Thiên Chúa ttri cao đi vào lòng thế gii con ngưi. Cũng vy vào ngày thba, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, xut hin gia con ngưi nơi tic cưi Cana min bc nưc Do Thái.

Biến cThiên Chúa xut hin cho dân Israel vào ngày thba xy ra trong thi xa xưa trưc Chúa Giêsu giáng sinh hàng my ngàn năm. Nhưng skin lch snày mun nói đến ssng li ca Chúa Giêsu Kitô tcõi kchết vào ngày thba. Và Chúa Giêsu qa tht đã sng li ra khi nm msau ba ngày đưc mai táng trong lòng đt.

Và bài tưng thut phép lCana hóa nưc thành rưu (Ga 2, 1-12( cũng có khung dàn bài theo ba cp: tu1-5 phn mđu dn nhp, tu 6-10 phn gia nói vphép l, và tu 11-12 phn kết lun.

2. Thưa Bà…

Chúa Giêsu, con mMaria, nói vi mmình hai ln „ Thưa Bà“ theo như trong phúc âm Thánh Gioan thut li .

Ln thnht đám cưi Cana: „Đc Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyn đó can gì đến bà và i? Gica tôi chưa đến.“ (Ga 2,4).

Ln thhai lúc Chúa Giêsu hp hi trên thp gía và thy mmình đang đng bên dưi thp gía:6 Khi thy thân mu và môn đmình thương mến đng bên cnh, Đc Giê-su nói vi thân mu rng: "Thưa Bà, đây là con ca Bà.“( Ga 19,26)*

Ngưi con nói vi mmìnhthưa Bà“, vi tâm trí ngưi nghe có cm gíac tngc nhiên ti xa lcùng ly làm khó hiu. Nhưng đó không phi là tâm tình không yêu mến kính trng như ta nghĩ có cm gíac. Đó là ngôn ngcung cách xưng hô vi mmình trong vùng văn hóa semitisch.

3. Con ssáu

6đó có đt u chum đá dùng vào vic thanh ty theo thói tc ngưi Do-thái, mi chum cha đưc khong tám mươi hoc mt trăm hai mươi lít nưc.“ (Ga 2,6)

6 chum đá nói lên hình nh du chvThiên Chúa to dng công trình thiên nhiên trong 6 ngày như trong sách Sáng Thế thut li ( St 1, 1-31). Điu này mun nói lên Chúa Giêsu nơi đây và y giqua phép lngài làm mang li sng to mi.: nim vui và ơn cu chuc cho con ngưi.

4. Đc Giê-su bo h: "Các anh đđy nưc vào chum đi! " Và hđđy ti ming.“ (Ga 2,7).

Hin nh đc vào 6 chum đy ti ming nói lên chiu kích rng ln ca phép lChúa Giêsu làm, và sgiu có qung đi lòng thương xót ca Chúa Giêsu.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

„ Nưc dùng đty ra - theo tc lnghi thc ngưi Do Thái- đưc biến hóa thành rưu, trnên du chvà qùa tng góp phn cho nim vui mng trong ba tic cưi. Qua đó, shoàn thành ca LLut đưc hin thra rõ nơi bn thân cùng vic làm ca Chúa Giêsu.

Llut không bchi bhay đy sang mt bên, nhưng đưc thi hành cho trn vn như mong đi. Nghi thc ty ra trưc sau vn là nghi thc, nó thhin mt cchnim hy vng. Nưc, như vic làm ca con ngưi trưc mt Chúa, vn là c. Nghi thc ty ra không bao gilàm cho con ngưi trnên thn thánh.

c hóa thành rưu. Shy sinh cgng ca con ngưi đưc biến thành ca lnhđưc Chúa chp nhn, Đng đã ttrao tng mình và mang đến svui mng cho lmng. Điu này chcó Thiên Chúa hin din và qùa tng ca Ngài mi có ththành hin thc đưc.“ (Joseph Ratzinger, Benedickt XVI., JESUS von Nazareth I. Teil, 8. Kapitel, Seite 296, Herder Freiburg, Wien 2007).

Lm. Daminh Nguyn ngc Long

Khách truy cập

Hôm nay: 1043

Hôm qua: 7909

Số Lượt Truy Cập: 22623487

Currently are 78 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions