Lộ trình nửa ngày:

Thánh Cecilia đã từng là một thánh nữ được aí mộ nhất cuả Roma, là quan thầy cuả các Nhạc Sĩ, tên cuả Ngài được nhắc tới trong kinh Tiền Tụng cuả…