MỜI THAM DỰ CÁC ĐOÀN HÀNH HƯƠNG ĐẾN DO THÁI
cùng Đức TGM Nguyễn Chí Linh, các Giám mục và Linh mục
cung hiến tượng Đức Mẹ La Vang và Kinh Bát Phúc.

Sau đây là các chuyến hành hương được tổ chức từ Hoa Kỳ, Úc châu, Việt Nam
đến Do Thái trong tháng 10, 2018 cung hiến
tượng Mẹ La Vang trên đất thánh Do thái
Trong những ngày kế tiếp chúng tôi sẽ giới thiệu từng Hãng Du Lịch tổ chức các Phái đoàn Hành hương đến Do thái trong dịp trọng đại này.